About us | Lectures | Papers | Seminar | Examples | Programs | Download | Links | Contact


Pretraživanje grafova

Vrijeme: 15.2.2006, 16:30
Predavaonica: 108
Predavač: Marija Seder
Naziv: Pretraživanje grafova
Opis:

Pseudokod općeg algoritma pretraživanja grafova, pregled osnovnih algoritama pretraživanja grafova, te detaljniji opis heurističnih algoritama: A* i D*.

Objašnjenje heuristične funkcije, te predstavljanje dviju heuristika za usporedbu. Ilustrativni prikaz pretraživanja D* algoritma na prostorima u kojima se pojavljuju nepoznate prepreke.

Mali film snimljene simulacije vožnje mobilnog robota po djelomično nepoznatom prostoru kojeg je pretražio D* algoritam.

Zaključak u kojem su istaknuti problemi pretraživanja u velikim prostorima, razmatranje višekriterijskog pretraživanja (najbrža putanja-različite zakrivljenosti putanje te uključenje dinamičkih ograničenja mobilnog robota, najsigurnija putanja-neudaranje u prepreke, najkraća putanja), razmatranje metoda generiranja grafova na velikim prostorima s ciljem smanjenja broja čvorova.

<< Povratak na popis seminara